Τεστ δρεπάνωσης
Μέτρηση ενζύμου G6-PD
ΤΚΕ
Ομάδα αίματος Παράγοντας Rhesus
Μικροσκοπική εξέταση επιχρίσματος περιφερικού αίματος (πλακάκι)
Δικτυοερυθροκύτταρα
Άμεση και έμμεση δοκιμασία Coombs

Για οποιαδήποτε άλλη εξέταση παρακαλώ επικοινωνήστε με το ιατρείο